Radę Naukową jako zespół doradczo-opiniotwórczy, wspierający działania Federacji, tworzą uznane autorytety w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii, nauk ożywieniu i innych, których celem jest wykorzystanie polskiego i zagranicznego dorobku naukowego dla ochrony zdrowia i rozwoju prozdrowotnej polityki społecznej.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

- wspieranie Federacji w podejmowaniu działań na rzecz polskich producentów i dystrybutorów suplementów;

- wykonywanie analiz, ekspertyz, badań na prośbę Federacji;

- wybór prac analityczno-naukowych, ocena ich przebiegu i wskazywanie ewentualnych możliwości implementacji ich efektów;

- współpraca przy realizacji innowacyjnych projektów wspieranych lub finansowanych z Funduszy Europejskich oraz Regionalnych;

a także inne projekty przygotowywane na potrzeby Federacji.

Radzie Naukowej Federacji przewodniczy Pani Profesor Iwona Wawer.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie asystent, adiunkt oraz doktor habilitowany (1994 r) w Zakładzie Chemii Fizycznej na tymże wydziale. Stypendystka DAAD (TU Karlsruhe), współpracowała z Uniwersytetem M. Lutra w Halle, Uniwersytetem w Wurzburgu, w latach 1993-95 pracowała na Freie Universitat w Berlinie. Od 1995 r jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jej dziedziną jest chemia fizyczna, która bada obiekty chemiczne przy użyciu metod fizycznych. Stosuje dwie metody spektroskopowe: Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) i Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR) w badaniach związków biologicznie czynnych izolowanych z roślin oraz leków. Prowadzi badania naturalnych antyoksydantów, jako składników leków, żywności i suplementów diety. Jest autorką książki „Suplementy diety dla ciebie. Jak nie stać się pacjentem” (wyd. II, 2014 r).